B&B Villa Rooz, gevestigd aan Parallelweg 61 7782 PH De Krim, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.villarooz.nl

Parallelweg 61 7782 PH De Krim

0634858494

Peggy Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van B&B Villa Rooz Hij/zij is te bereiken via info@villarooz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

B&B Villa Rooz verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind

je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Bankrekeningnummer

Back-up van (persoons)gegevens

Er worden regelmatig back-ups gemaakt van onze ICT-systemen zodat we deze kunnen herstellen bij een incident met onze website. Bij herstel lopen we alle verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen na die wij niet mogen bezitten.

Wij maken de volgende back-ups:

  • dagelijkse back-ups die wij maximaal 14 dagen bewaren
  • wekelijkse back-ups op tape die wij maximaal 1 maand bewaren
  • maandelijkse back-ups op tape die wij maximaal 1 jaar bewaren
  • jaarlijkse back-ups op tape die wij maximaal 2 jaar bewaren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@villarooz.nl, dan verwijderen wij

deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

B&B Villa Rooz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– B&B Villa Rooz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

B&B Villa Rooz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren

de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Wij maken de volgende back-ups:

  • dagelijkse back-ups die wij maximaal 14 dagen bewaren
  • wekelijkse back-ups op tape die wij maximaal 1 maand bewaren
  • maandelijkse back-ups op tape die wij maximaal 1 jaar bewaren
  • jaarlijkse back-ups op tape die wij maximaal 2 jaar bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

B&B Villa Rooz verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

B&B Villa Rooz gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn

noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld

jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat

deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Afmelden voor Matomo Analytics

[matomo_opt_out]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door B&B Villa Rooz en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand

naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@villarooz.nl. Om er

zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze

kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . B&B Villa Rooz wil je er tevens op wijzen dat je de

mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

B&B Villa Rooz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@villarooz.nl